Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 69/6320 ze dne 10. 9. 2019

13/1552                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Petřvald o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/4806 v rámci projektu „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1552                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, v maximální výši 198.000 Kč, na projekt „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup