Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6065 ze dne 30. 7. 2019

č. 68/6169 ze dne 27. 8. 2019

13/1556                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1556                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 21/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 185/2 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 2246/19 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/43 ostatní plocha, o výměře 3769 m2,

část pozemku parc. č. 2246/23 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/46 ostatní plocha, o výměře 465 m2 a

část pozemku parc. č. 2246/28 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2134-004/2014 ze dne 13. 5. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/51 ostatní plocha, o výměře 2134 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Třinec,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup