Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6179 ze dne 27. 8. 2019

13/1557                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, IČO 65468562, o darování movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1557                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

c)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, do vlastnictví církevní organizace Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění pozdějších dodatků

d)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup