Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6170 ze dne 27. 8. 2019

13/1558                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

část pozemku parc. č. 1362/1 orná půda o nové, dosud nezapsané výměře 111.471 m2, dle geometrického plánu č. 1352-56/2019 ze dne 25. 3. 2019,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov III., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08304033,

za kupní cenu ve výši 39.014.850 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši,

za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup