Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6067 ze dne 30. 7. 2019

č. 68/6184 ze dne 27. 8. 2019

13/1560                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

13/1560                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

odmítnout úplatný převod pozemků parc. č. 1119/1 ostatní plocha, parc. č. 1119/2 ostatní plocha a parc. č. 1119/4 ostatní plocha, všechny v k. ú. a obci Rybí a pozemku parc. č. 1894 ostatní plocha, v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, na nichž se nachází zpevněná komunikace Rybí – Nový Jičín,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví kraje

13/1560                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1119/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1119/2 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 1119/4 ostatní plocha,

všechny v k. ú. a obci Rybí a

pozemek parc. č. 1894 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína,

všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup