Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6191 ze dne 27.08.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1092 ze dne 13.12.2018

13/1562                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   souhlasit s prodejem nemovitých věcí, a to:

pozemku parc. č. st. 598 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 547, Hrabůvka, občanská vybavenost,

pozemku parc. č. st. 623/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 549, Hrabůvka, občanská vybavenost,

parc. č. st. 623/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

parc. č. 245/3 ostatní plocha,

parc. č. 245/32 ostatní plocha,

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

do vlastnictví společnosti Rezidence Park Hrabůvka a.s., se sídlem Stupkova 1366/20, Nová Ulice, Olomouc, IČO 08141282,

za podmínek uvedených v čl. III. a IV. dodatku č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 278/6 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 1527-85/2019 ze dne 24.04.2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 278/24 ostatní plocha, o výměře 147 m2,

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, se sídlem Hasičská 1003/49, Hrabůvka, Ostrava, IČO 26836025,

do vlastnictví statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00845451,

za podmínek uvedených v čl. III. a IV. dodatku č. 3 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 00996/2010/IM, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup