Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6064 ze dne 30. 7. 2019

č. 68/6183 ze dne 27. 8. 2019

13/1563                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2710/1 ostatní plocha,

v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava,

včetně všech součástí (trvalé porosty a pískové hřiště) a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČO 00845299, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

13/1563                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3290/93549 na pozemku parc. č. 1156/10 zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO 69797111,

za kupní cenu ve výši 10.000 Kč a za podmínek dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, Rybí trh 171/14, Opava, IČO 47811919, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

13/1563                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to:

část pozemku parc. č. 403/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/5 o výměře 113 m2,

část pozemku parc. č. 403/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/6 o výměře 19 m2,

část pozemku parc. č. 406 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 406/3 o výměře 241 m2,

pozemek parc. č. 492/7 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 614 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 614/2 o výměře 10 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Jablunkov,

do vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

13/1563                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 403/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 62 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2318-35/2019 ze dne 27. 6. 2019,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Jablunkov,

z vlastnictví města Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Školní 416, Jablunkov, IČO 00100340, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

13/1563                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

pozemek parc. č. 1909/29 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení,

část pozemku parc. č. 1909/27 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4317-53/2019 ze dne 4. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/478 ostatní plocha o výměře 1071 m2,

část pozemku parc. č. 1909/37 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4317-53/2019 ze dne 4. 8. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1909/479 ostatní plocha o výměře 2696 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

do vlastnictví spolku České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205,

za podmínky využití darovaných nemovitých věcí ke specializovanému výcviku psů pro lékařskou diagnostiku a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení po dobu 10 let, zřízení předkupního práva a zřízení věcných břemen, vše dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

13/1563                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

pozemek parc. č. 2245 zastavěná plocha a nádvoří,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 29.400 Kč bez DPH a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup