Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6334 ze dne 10. 9. 2019

13/1565                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 1184/5 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za kupní cenu ve výši 134.780 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup