Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

č. 67/6071 ze dne 30. 7. 2019

č. 68/6192 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1571                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 25 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „3. multioborové setkání Dětské polytrauma“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1571                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Slezské diakonii, IČO 65468562, ve výši 104 tis. Kč, maximálně však ve výši 34,21 % uznatelných nákladů, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární terénní tým Třinec“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

13/1571                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství“, vzniklých v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a uhrazených do 31. 8. 2020, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup