Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5983 ze dne 16. 7. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1573                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Doubrava, IČO 00562424, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1573                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci obci Doubrava, IČO 00562424, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize", ve výši 200.000 Kč, maximálně však ve výši 52,63 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup