Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6230 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1577                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1577                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Region pro sebe 2019“, ve výši 50.000 Kč, maximálně však ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup