Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

13/1581                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1581                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 text „z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč“ na text „z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.952.340 Kč“ a text „z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč“ na text „z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 718.500 Kč“ dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup