Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6228 ze dne 27. 8. 2019

13/1583                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019 - 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1583                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019 – 2021 z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup