Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2882 ze dne 27. 2. 2018

č. 68/6229 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/732 ze dne 14. 3. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1589                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 29. 7. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1589                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 4.800.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III“, s  časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uhrazených do 31. 1. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1589                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III v rámci akce „Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.800.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup