Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019

č. 68/6215 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1590                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 3 a č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

13/1590                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.477.350 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup