Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6210 ze dne 27. 8. 2019

13/1596                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

zrušit přípravu projektu „Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 30.500.000 Kč

13/1596                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

  

profinancovat a kofinancovat projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“,

předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2020 – 2022 ve výši 35.300.000 Kč

13/1596                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2020 – 2022 ve výši 20.200.000 Kč

13/1596                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“, předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 18.200.000 Kč dle předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup