Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6204 ze dne 27. 08. 2019

13/1597                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout věcné dary České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na realizaci aktivit projektu „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002923, v roce 2019 v maximální celkové výši 550.000 Kč dle předloženého materiálu.

13/1597                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup