Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6249 ze dne 27. 8. 2019

13/1599                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % částky ze stanoveného odvodu ve výši 47.960 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku „Občanské sdružení Čisté Klimkovice“, IČO 22854592, se sídlem Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice, na základě smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018, dle předloženého materiálu

13/1599                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku „Občanské sdružení Čisté Klimkovice“, IČO 22854592, se sídlem Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice, na základě smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2018, dle předloženého materiálu
    zpět - nové hledání
    frame-scrollup