Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6247 ze dne 27. 8. 2019

13/1602                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Ostravice ze dne 1. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Komplexní studie, odstranění a využití všech odpadů obce Ostravice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1602                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Ostravice, IČO 00297046, na projekt Komplexní studie, odstranění a využití všech odpadů obce Ostravice ve výši 85.000 Kč, maximálně však ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup