Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6250 ze dne 27. 8. 2019

13/1603                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Ochránce ze dne 25. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1603                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Ochránce, IČO 71221051, na projekt Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní ve výši 800.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup