Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6245 ze dne 27. 8. 2019

13/1604                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 24. 7. 2019 ve věci poskytnutí dotace na projekt Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1604                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na projekt Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava ve výši 1.500.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 500.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup