Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5321 ze dne 26. 3. 2019

č. 68/6264 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019

č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019

13/1608                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, ve výši 30.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Seminář k problematice SOČ VIII. ročník“; s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019

13/1608                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s příjemcem Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1608                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 žadateli DOBRÁ 3000 z.s., IČO 22840915, ve výši 572.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „dětská skupina Bublinka“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

13/1608                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

zrušit v usnesení č. 12/1475 ze dne 13. 6. 2019 bod 3) a 4), kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout organizaci Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“ a uzavřít s obdarovaným darovací smlouvu

13/1608                         12. 9. 2019
5. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019 u příjemce Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČO 75086778, podíl dotace na nákladech projektu nově na výši 79,6 % s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup