Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

č.  8/634 ze dne 28. 2. 2017

č. 68/6280 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017

13/1633                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost o úpravu výše indikátorů:

a)    u služeb azylové domy, registrační číslo 1100631 a 9479139, subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

b)   u služby azylové domy, registrační číslo 5496529, subjektu Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO 75055473, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

c)    u služby azylové domy, registrační číslo 8078894, subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

d)   u služby azylové domy, registrační číslo 9413375, subjektu Charita Český Těšín, IČO 60337842, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1633                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

upravit výši indikátorů v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít se subjekty uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení dodatky k příslušným smlouvám dle vzoru uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup