Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6293 ze dne 27. 8. 2019

13/1636                         12. 9. 2019
1. schvaluje

„Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2019 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

13/1636                         12. 9. 2019
2. bere na vědomí

informaci o zániku nároku na druhou splátku dotace v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizace AVE, z. s., IČO 65468431, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

13/1636                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

e)    upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

h)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Program na  podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, žadatelům dle přílohy č. 8 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup