Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6292 ze dne 27. 8. 2019

č. 61/5509 ze dne 30. 4. 2019

13/1638                         12. 9. 2019
1. schvaluje

způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

13/1638                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup