Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6289 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

13/1639                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 70 % ze stanoveného odvodu 13.915 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 02250152, na projekt „Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova o.p.s. v Opavě“, tj. prominutí v celkové výši 9.740 Kč

13/1639                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, 746 01 Opava – Předměstí, IČO 02250152, na projekt „Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova o.p.s. v Opavě“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup