Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5930 ze dne 25. 6. 2019

č. 68/6290 ze dne 27. 8. 2019

13/1640                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Point Nový Jičín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1640                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point Nový Jičín“, vzniklých v období od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených do 15. 1. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1640                         12. 9. 2019
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Charita Opava, IČO 43964591, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

13/1640                         12. 9. 2019
4. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 organizaci Charita Opava, IČO 43964591, na realizaci projektu „Pořízení nového vysokozdvižného vozíku“ ve výši 750.000 Kč, maximálně však ve výši 73,10 % celkových uznatelných nákladů projektu, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

13/1640                         12. 9. 2019
5. bere na vědomí

žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, o účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

13/1640                         12. 9. 2019
6. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 obci Dětmarovice, IČO 00297445, maximálně ve výši 1.500.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ s časovou použitelností od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup