Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6281 ze dne 27. 8. 2019

13/1644                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

13/1644                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup