Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/609 ze dne 28. 2. 2017

3/181                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 18. 1. 2017 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/181                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, na měření znečištění ovzduší pěti vzorkovači na dvou vybraných lokalitách, v obci Vražné a na lokalitě Bílý Kříž, v roce 2017 ve výši 1.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 a uhrazených do dne 10. 1. 2018 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup