Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

K usnesení rady kraje

č. 8/632 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/213                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádost subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, o účelovou dotaci z rozpočtu kraje na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/213                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČ 24697486, na projekt „REVOLUTION TRAIN Moravskoslezská tour 2017“ v maximální výši 966.700,-- Kč, z toho neinvestiční dotace maximálně ve výši 861.700,-- Kč a investiční dotace maximálně ve výši 105.000,-- Kč, maximálně však ve výši 31,06 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup