Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/1300 ze dne 5. 10. 2005
             č. 187/6669 ze dne 31. 7. 2008
             č. 191/6967 ze dne 3. 9. 2008
  (č. usnesení)
  25/2211     25. 9. 2008
1. rozhodlo

o založení akciové společnosti "KIC Odpady, a. s." pro Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
  25/2211     25. 9. 2008
2. schvaluje

Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
  25/2211     25. 9. 2008
3. volí

tyto členy představenstva obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. 1. Ing. Tomáš Kotyza 2. Ing. Rafael Kučík 3. JUDr. Petr Pospíšil 4. Ing. Silvie Součková
  25/2211     25. 9. 2008
4. volí

tyto členy dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. 1. Mgr. Pavel Drobil 2. JUDr. Eva Kafková 3. Pavol Lukša 4. Rudolf Matocha 5. Miroslav Novák 6. Ing. Zbyněk Stanjura
  25/2211     25. 9. 2008
5. rozhodlo

o umístění sídla obchodní společnosti KIC Odpady, a. s. v budově Moravskoslezského kraje, tj. na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18
  25/2211     25. 9. 2008
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 12.000 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3729 - Ostatní nakládání s odpady pol. 6201 - Nákup akcií o 12.000 tis. Kč

  zpět - nové hledání
  frame-scrollup