Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 13/975 ze dne 18. 5. 2017

4/228                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/228                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 8.050 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení technického vybavení a zařízení pro specializované organizační články, na zajištění akce „Den policie“ a realizaci preventivního projektu Policie České republiky, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup