Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 13/971               ze dne 18. 5. 2017

4/231                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o udělení souhlasu s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/231                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

udělit souhlas Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje s dalším nakládáním s jemu dříve darovanými movitými věcmi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup