Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1079 ze dne 30. 5. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

4/239                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu 46.217,50 Kč za porušení rozpočtové kázně, u dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na rok 2016 městu Krnov, IČO 00296139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených s obnovou kulturní památky, a to s restaurováním sochy Panny Marie Immaculaty umístěné na pozemku parc. č. 37 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí v rámci dotačního Programu obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup