Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1078 ze dne 30. 5. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

4/240                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost Sdružení Telepace, z.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, a to z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

4/240                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

o prodloužení časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, u příjemce dotace Sdružení Telepace, z.s., uvedeného pod pořadovým číslem 70 a evidenčním číslem 127, z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

4/240                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 o změně názvu a IČO příjemce dotace, uvedeného pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, z Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992 na Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808

4/240                         15. 6. 2017
4. bere na vědomí

žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČ 00533874, o změnu formy poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, uvedený pod pořadovým číslem 19, a to z podpory dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis

4/240                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

změnit režim podpory u poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, uvedené pod pořadovým číslem 19, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, a to z podpory poskytnuté dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

4/240                         15. 6. 2017
6. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

4/240                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

změnit účel dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

4/240                         15. 6. 2017
8. bere na vědomí

žádost Města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

4/240                         15. 6. 2017
9. rozhodlo

prodloužit termín dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

4/240                         15. 6. 2017
10. rozhodlo

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 s městek Fulnek, IČO00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup