Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 105/8076 ze dne 19.7.2016

č. 14/1090 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/116 ze dne 18.2.2009

č. 24/2088 ze dne 26.6.2008

č. 25/2240 ze dne 25.9.2008

4/250                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

informaci o přípravě a realizaci Multimodálního carga Ostrava Mošnov jako součásti Veřejného logistického centra Mošnov - společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, dle předloženého materiálu

4/250                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

zrušit předkupní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to:

-          pozemku parc. č. 1122/6 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1122/16 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1122/20 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1123/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1124 zastavěná plocha a nádvoří,

-          pozemku parc. č. 1125 zahrada,

-          pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1129/9 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1129/22 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1557/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1558/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/1 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/2 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1559/6 vodní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Sedlnice, na LV č. 778, a

-          pozemku parc. č. 1356/1 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1356/3 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost,

-          pozemku parc. č. 1361/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1361/2 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1361/3 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1362/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1362/3 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1362/4 ostatní plocha

-          pozemku parc. č. 1366/1 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1366/5 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1366/6 orná půda,

-          pozemku parc. č. 1420/1 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1420/2 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1460 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1461 ostatní plocha,

-          pozemku parc. č. 1471/1 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1471/5 vodní plocha,

-          pozemku parc. č. 1473/3 ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. a obec Mošnov, na LV č. 452

4/250                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků, se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o., IČO 28935438, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/250                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., IČO 27687180, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup