Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1087 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/251                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/251                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt „Realizace vybraných záměrů v integrované dopravě – Chytřejší kraj“, v maximální celkové výši 4.780.000 Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 490.000 Kč a investiční dotace ve výši 4.290.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

4/251                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup