Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1110 ze dne 30.5.2017

4/265                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to:

pozemek parc. č. st. 252/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 198, část obce Frenštát pod Radhoštěm, občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1.500.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Sokolovská 647/1, Odry, IČ 00577910, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví vydražitelem

4/265                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to:

pozemek parc. č. st. 298, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. st. 323, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 94/2, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2378/4, ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Staré Město u Bruntálu, obec Staré Město,

formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.100.000,- Kč, prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova 103/31, Praha 5, IČ 26445867

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČ 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup