Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje               č. 14/1248                       ze dne 7. 5. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje               č. 2/50                            ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje                            č. 14/1113                       ze dne 30. 5. 2017

4/268                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

nahradit přílohu č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1248 bod 1) ze dne 7. 5. 2015 ve znění přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 bod 1) ze dne 22. 12. 2016 přílohou č. 1 tohoto usnesení

4/268                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/4 orná půda, ve vlastnictví pana **********, pozemku parc. č. 215/5 orná půda, ve vlastnictví pana ********** a pozemku parc. č. 215/8 orná půda, v podílovém spoluvlastnictví pana ********** pana ********** ********** všechny v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu

4/268                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 215/6 orná půda, v k. ú. Straník, obec Nový Jičín, ve vlastnictví paní ********** **********, dle předloženého materiálu

4/268                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

a)        darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 914/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 484-87/2016 ze dne 11. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 914/7 ostatní plocha, o výměře 84 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Horní Město,

do vlastnictví obce Horní Město, Horní Město 97, IČ 00296015,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)        vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

4/268                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

a)        prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2402/8 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2604-98/2016 ze dne 13. 9. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2402/12 ostatní plocha, o výměře 324 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Butovice, obec Studénka,

do vlastnictví společnosti FRESO comp., s.r.o., se sídlem Pustějov 8, IČ 25830236,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 42.685,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

4/268                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4490 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 4708-40/2017 ze dne 27. 4. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4490/2, ostatní plocha, o výměře 3002 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti Motopark Ostrava s.r.o., Výstavní 2949/110, Ostrava, IČ 01643223,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 326.460,-Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


zpět - nové hledání
frame-scrollup