Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1106 ze dne 30. 5. 2017

4/270                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    nabýt do vlastnictví kraje bezúplatným převodem nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1786/12 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/13 zastavěná plocha a nádvoří,  

pozemek parc. č. 1786/14 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/15 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1786/16 zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. a obec Odry, včetně všech součástí a příslušenství,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ 01312774

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, IČ 48804894, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup