Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1105 ze dne 30. 5. 2017

4/271                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 71/196 ostatní plocha, včetně oplocení,

pozemek parc. č. 71/197 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 71/198 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 71/199 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Dubina u Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/271                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 578/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 578/4 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 27 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „f“ o výměře 3 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 567/5 ostatní plocha o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2.2017

část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/44 ostatní plocha, o výměře 11 m2,

část pozemku parc. č. 1653/8 orná půda, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1653/8 orná půda o výměře 37 m2,

část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha označenou jako díl „e“ o výměře 13 m2, část pozemku parc. č 1653/8 orná půda označenou jako díl „c“ o výměře 8 m2 a část pozemku parc. č 1736/1 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 16 m2, sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1736/6 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017,

část pozemku parc. č. 1736/2 ostatní plocha, oddělenou  dle geometrického plánu č. 1536-39/2017 ze dne 22. 2. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1736/7 ostatní plocha, o výměře 1 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, Ostrava, IČ 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup