Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1107 ze dne 30. 5. 2017

4/272                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 186/16 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, včetně podzemních chodeb umístěných pod povrchem pozemku,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, IČ 64628205, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/272                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

z vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

b)   nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/9 na částech pozemku parc. č. 3329/7 ostatní plocha, oddělených dle geometrického plánu č. 3972-56/2016 ze dne 16. 11. 2016 a nově označených jako pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha o výměře 395 m2 a pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha o výměře 112 m2 ,

vše včetně všech součástí příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ 69797111, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

c)    předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/36 ostatní plocha, specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 690/32, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni jeho nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

d)   předat nově vzniklý pozemek parc. č. 3329/37 ostatní plocha, specifikovaný v bodě 2 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/272                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 694/29 zahrada v k. ú. Frýdek, obec Frýdek‑Místek, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za následujících podmínek:

aa) úhrada kupní ceny ve výši 31.110,- Kč

ab) zřízení předkupního práva pro prodávajícího k předmětnému pozemku, a to na základě § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné. V případě uvažovaného zcizení je kupující povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získal od prodávajícího

ac) pozemek, na němž je státem uplatněno předkupní právo nesmí kupující učinit předmětem zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na zaplacení celé kupní ceny

ad) jestliže kupující poruší omezení stanovené v bodě ac), zavazuje se za každé jednotlivé porušení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny pozemku

b)   předat pozemek specifikovaný v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČ 68334222, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup