Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1009 ze dne 18.5.2017

4/274                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to:

pozemek parc. č. 1492 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 690, jiná stavba,

pozemek parc. č. 1493/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1493/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. č. 1493/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1493/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1493/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Český Těšín,

do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 00577235, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to pozemek parc. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást je stavba č. p. 3 občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. a obci Český Těšín,

do vlastnictví města Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to:

pozemek parc. č. st. 565 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 611, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. st. 632 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,

pozemek parc. č. 452/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 452/5 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to:

pozemek parc. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 504, bydlení,

pozemek parc. č. 152/60 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude jej užívat ke komerčním účelům a nepřevede jej do vlastnictví třetí osoby, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle odst. aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost

ac) obdarovaný se dále zavazuje vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku během celé 10 leté lhůty předávat dárci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivitv Předmětu daru, které jsou v dohodnutém veřejném zájmu dle odst. aa), k jejichž zachování se obdarovaný zavázal, a dále dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí

ad) v případě porušení povinností dle odst. aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěn dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení

ae) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. ab) nebo nesplní-li povinnost dle odst. ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, IČ 70947911, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to pozemek parc. č. 1654/297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti HOMOLA a.s., Vratimovská 624/11, Kunčičky, Ostrava, IČ 26792770, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.983.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to pozemek parc. č. 1083/5 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

do vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 45193410, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 346.630,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 00373231, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
7. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to pozemek parc. č. st. 2226 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 7.200,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 1140/16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
8. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to pozemek parc. č. st. 2981 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny 9.000,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108/1, Poruba, Ostrava, IČ 00575933, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

4/274                         15. 6. 2017
9. rozhodlo

a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, do vlastnictví obce Osoblaha, Na náměstí 106, Osoblaha, IČ 00296279, v souladu s Dohodou o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, ze dne 28. 7. 2016

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, Hašlerova 2, Město Albrechtice, IČ 60802791, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup