Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1261 ze dne 12. 6. 2017

4/276                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/18 ostatní plocha o výměře 80 m2 ,

část pozemku parc. č. 1012/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1012/19 ostatní plocha o výměře 105 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví společnosti MAXBIKE s.r.o., Navrátilova 1241/3, Svinov, Ostrava, IČ 26815885,

za kupní cenu ve výši 148.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky výmazu zástavních práv k předmětným nemovitým věcem z katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/276                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/18 ostatní plocha o výměře 4 m2,

část pozemku parc. č. 2449/9 trvalý travní porost, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2015 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2449/19 ostatní plocha o výměře 2 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví pana **********, narozeného dne **********, bytem **********,

za kupní cenu ve výši 960,- Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

4/276                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 2452/3 ostatní plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

z vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 27769143, za kupní cenu ve výši 1.750,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat pozemek uvedený v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup