Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016

č. 4/200 ze dne 22. 12. 2016

2/28                         22. 12. 2016
1. mění

v příloze č. 2 návrhu usnesení u paragrafu 6113 – Činnost zastupitelstva kraje, položku 6123 – Dopravní prostředky snížením o 8.000 tis. Kč a u paragrafu 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku 6901 – Rezervy kapitálových výdajů navýšením o 8.000 tis. Kč na 58.000 tis. Kč

2/28                         22. 12. 2016
2. schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2017, z toho:

příjmy celkem ve výši 6.965.466 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení,

výdaje celkem ve výši 7.886.430 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení,

financování ve výši 920.964 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

2/28                         22. 12. 2016
3. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

2/28                         22. 12. 2016
4. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

2/28                         22. 12. 2016
5. stanoví

v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2017 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 6.965.466 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 7.886.430 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2017

2/28                         22. 12. 2016
6. svěřuje

radě kraje

v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2017

a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2016,

b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

2/28                         22. 12. 2016
7. vyhrazuje si

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2017

2/28                         22. 12. 2016
8. schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2017 pro rok 2018 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

2/28                         22. 12. 2016
9. schvaluje

rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 předloženého materiálu

2/28                         22. 12. 2016
10. bere na vědomí

připomínky k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 od občana kraje Ing. Oldřicha Pospíšila ze dne 18. 12. 2016 a od občanů kraje Mgr. Jaroslava Kopeckého, Táni Grocholové a Radima Lapšanského ze dne 20. 12. 2016 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

2/28                         22. 12. 2016
11. ukládá

radě kraje

vyřídit připomínky občanů a informovat zastupitelstvo kraje o způsobu vyřízení

Termín: 16. 3. 2017


zpět - nové hledání
frame-scrollup