Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1166 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/285                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535 na realizaci projektu Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace ve výši 1.000.000 Kč, maximálně však ve výši 41,42 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 28. 2. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky předložení usnesení zastupitelstva statutárního města Opavy do 31. 12. 2017, kterým rozhodlo schválit přípravu a realizaci Průmyslové zóny Vávrovice


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup