Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8414 ze dne 6. 9. 2016

č. 4/266 ze dne 22. 12. 2016

č. 6/387 ze dne 24. 1. 2017

č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

č. 14/1165 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/781/1 ze dne 18. 12. 2003

4/286                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o převodu Finančního nástroje JESSICA s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/286                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností z operační smlouvy a ostatních převáděných ujednání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/286                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o správě a smlouvy o postoupení pohledávek s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO: 75082616 a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., IČO: 44848943, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/286                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017

4/286                         15. 6. 2017
5. schvaluje

změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2017

4/286                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

4/286                         15. 6. 2017
7. schvaluje

úpravu rozpočtu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2017 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

4/286                         15. 6. 2017
8. svěřuje

radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA

4/286                         15. 6. 2017
9. bere na vědomí

Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup