Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení rady kraje

č. 113/8720 ze dne 8. 11. 2016

2/29                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, o prodloužení termínu období realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/29                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1  1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

2/29                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup