Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1144 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

4/291                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016 text „investiční dotaci“ na text „neinvestiční dotaci“ a text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup