Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 107/8300 ze dne 23. 8. 2016

č. 14/1126 ze dne 30. 5. 2017

4/292                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 5624/2016/RRC ze dne 13. 10. 2016 s Centrem rodiny BOBEŠ z.s., IČ 69624356, jehož předmětem je snížení investiční části dotace z 280.000 Kč na 195.000 Kč a zvýšení neinvestiční části dotace z 20.000 Kč na 105.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup